نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی - تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رابطۀ زبان و اندیشه در فهم هستی همواره یکی از دغدغه‌های فکری دیرینه در علوم انسانی بوده و بررسی رابطۀ این دو متغیر به فعالیتی علمی و دانشگاهی تبدیل شده است. این در حالی است که با طرح نظریاتی نظیر «چرخش زبانی» و نقدهای وارد بر آن امروزه جایگاه و اهمیت زبان در آفرینش از ابزاری برای ایجاد ارتباط و انتقال اندیشه خارج و هم‌چون ابزاری برای شکل‌دهی و مکاشفۀ جهان بیرونی مطرح شده است. این مقاله، ازمنظری میان‌رشته‌ای، رابطۀ زبانی انسان و هستی را در نظام نوشتاری و اندیشگانی چینی، به‌عنوان دو بخش مهم نظام ارتباطی، بررسی می‌کند و بر اهمیت هم‌بستگی بین زبان و اندیشه برمبنای تأملات فرهنگی در زبان و خط چینی تأکید خواهد کرد. ازمنظر این مقاله، نظام نوشتاری چینی، درمقام تنها نظام ارتباطی کهن جهان که از آغاز پیدایش تا کنون چون رشته‌ای به‌هم‌پیوسته تکامل خود را در ادوار مختلف تاریخی چین پشت سر گذاشته و به‌مانند حاملی برای انتقال فرهنگ و تفکر چین به بقای خود ادامه داده است، می‌تواند هم‌چون جعبۀ سیاهی برای فهم و کشف بنیان‌های هستی‌شناسی انسان عمل کند. براین‌اساس، این مقاله با استفاده از آموزه‌های برخی از شاخص‌ترین نظریات زبانی معاصر، ضمن بررسی نظام نوشتاری زبان چینی در عصر باستان، می‌کوشد ازمنظری فرهنگی به این پرسش پاسخ دهد که ارتباط انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین چگونه بازتاب یافته است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Representation of Human and Universe in Chinese Language and Culture

نویسندگان [English]

  • Vajihe Alsadat Pournajafi 1
  • shahrooz shariati 2

1 Shahid Beheshti University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The relationship between the language and the thought in the understanding of universe has been always regarded as one of the long standing intellectual concerns in human sciences, and studying the relationship between these variables has turned into a scientific and academic activity. But according to some theories such as ‘linguistic turn’ and the related criticisms, nowadays, the language has lost its importance as a tool for thought transition and has been presented as a means for shaping and revelation of the outer world. The present article studies the relation between the human and the universe in Chinese language system and focuses on the importance of correlation between the language and the thought based on philosophical and ontological reflections in Chinese language and characters. In this article, Chinese written system, as the only universal written system which has been developed as an interconnected chain since 8000 BC and survived as a bearer for transferring Chinese culture and intellect, can now at least function in the form of Chinese civilization, as a black box in understanding and discovering human’s ontological foundations. Accordingly, in addition to studying the Chinese written system in ancient time, the present article, from a cultural point of view, tries to find that how the relationship between the human and the universe has been reflected in Chinese written system using the doctrines of some prominent contemporary language theories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Human
  • universe
  • Chinese language
  • Thought

پاوند، ازرا (1393). جاده‌های این سرزمین خالی‌اند، ترجمة مرتضی پاشاپور، تهران: افراز.

چای، چو و وینبرگ چای (1369). تاریخ فلسفۀ چین، ترجمۀ ع. پاشایی، تهران: گفتار.

داگلاس، آلفرد (1376). یی چینگ (تقدیرات)، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران: ثالث.

دالمایر، فرد (1389). زبان و سیاست، به‌اهتمام و ویراستة عباس منوچهری و همکاران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

رابینسون، اندرو (1393). تاریخچۀ پیدایش خط و نوشتار، ترجمۀ یلدا بلارک، تهران: سبزان.

فکوری، ابراهیم (1382). «رابطۀ زبان و اندیشه از دیدگاه روان‌شناسی»، مجلۀ ایران‌شناسی، س 15، ش 59، پاییز.

کریل، هرلی ‌گلنسر (1390). تاریخ اندیشه در چین، از کنفسیوس تا مائو دسه دونگ، ترجمۀ مرضیه سلیمانی، تهران: ماهی.

کنفسیوس (1388). مکالمات، ترجمۀ حسین کاظم‌زادۀ ایرانشهر، تهران: علمی و فرهنگی.

گاور، آلبرتین (1367). تاریخ خط، ترجمۀ عباس مخبر و کورش صفوی، تهران: نشر مرکز.

همایون‌فرخ‌، رکن‌الدین (1384). سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، تهران: اساطیر.

یوهانس، فردریش (1368). تاریخ خط‌های جهان و سیر تحولات آن‌ها از آغاز تا امروز، ترجمۀ فیروز رفاهی، تهران: دنیا.

 

Bermudez, Jose Luis (2008). Thinking Without Words, Oxford: Oxford University Press.

Cassirer, Ernest (2004). Theory of Human, Translated to Chinese By Gan Yang, Shanghai: Shanghai Translation Press [in Chinese].

Eaker, Erin (2010). ‘Thought and Language: Philosophical Aspects’, Philosophy of Language and Linguistics, ed. Alex Barber and Robert J. Stainton, Oxford: Elsevier.

Fenollosa, Ernest and Ezra Pound (1968). The Chinese Written Character as a Medium for Poetry, New York: City Lights Publisher

He Jiu Yun (1995). The History of Chinese Modern Linguistics, Guang Dong: Guang Dong Education Publishing House [in Chinese].

Huang Bo Rong and Miu xu Dong (2007). Contemporary Chinese Language, Beijing: Higher Education Press [in Chinese].

Liu Kang De (2001). Huai Nan Zi Direct Explanation, Fu Dan: Fu Dan University Press [in Chinese].

Ming En Bo (2013). Chinese Characteristics, Beijing: Beijing United Publishing Co. [in Chinese].

Sartwell, Crispin (2015). ‘Philosophy Returns to the Real World’, New York Times, April 13, available online at: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/04/13/philosophy-returns-to-the-real-world.

Shi Ding Guo and Wei Dong Luo (2013). The Wisdom of Chinese Characters, Beijing: Beijing language and Culture University Press [in Chinese].

Stavrianos, Leften Stavros (2006). A Global History, from Prehistory to the 21th Century, Beijing: Beijing University Press [in Chinese].

Wang Guo Lun (2003). The Light of Chinese Characters, Beijing: Qing Hua University Press [in Chinese].

Wang Li Jun (2012). Cultural Interpretation of Chinese Characters, Beijing: The Commercial Press [in Chinese].

Whorf, Benjamin Lee (2012). Language, Thought, and Realit: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, edited by John B. Carroll, Stephen C. Levinson, Cambridge: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology.

Williamson, Timothy (2004). ‘Past the Linguistic Turn’, B. Leiter (ed.), The Future for Philosophy, Oxford: Oxford University Press.

Zhang Jing Xian (2004). Chinese Characters Cours, Beijing: Beijing language and Culture University Press [in Chinese].