دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1397 (پاییز و زمستان 1397) 
5. تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو

صفحه 91-115

حسین فهیمی؛ پیام زین العابدینی؛ فاطمه عبدی خان


شماره‌های پیشین نشریه