دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-183 
5. تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر انیمه ناروتو

صفحه 91-115

حسین فهیمی؛ پیام زین العابدینی؛ فاطمه عبدی خان