دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-281 
11. ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری

صفحه 239-256

حسام کشاورز؛ علی اصغر فهیمی فر؛ حسنعلی پورمند