دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-332 
5. بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامه تهماسبی

صفحه 88-126

نسیم حسنی درآبادی؛ زلیخا اژدریان شاد


10. نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر

صفحه 241-271

سید علی قاسم زاده؛ تاج الدین آروین پور


11. ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری

صفحه 273-306

حسام کشاورز؛ علی اصغر فهیمی فر؛ حسنعلی پورمند