دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-120 
4. بررسی تطبیقی گرز گاوسار در نگاره های شاهنامه تهماسبی

صفحه 119-142

نسیم حسنی درآبادی؛ زلیخا اژدریان شاد


9. نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر

صفحه 41-63

سید علی قاسم زاده؛ تاج الدین آروین پور


10. ریشه‌شناسی دستبافت‌های شرقی در شبه‌جزیرۀ ایبری

صفحه 1-20

حسام کشاورز؛ علی اصغر فهیمی فر؛ حسنعلی پورمند


شماره‌های پیشین نشریه