دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-240 
2. چگونگی شکل‌گیر‌ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی

صفحه 48-68

علیرضا اسماعیلی؛ علی بیگدلی؛ مهرناز بهروزی


7. تحلیل ساختار شهر بغداد در عصر عباسیان

صفحه 22-46

سیدمهدی خاتمی؛ آزاده جلالی


9. نمود فرهنگ در داستانهای عامیانة ایرانی و هندی

صفحه 137-161

مریم شریف نسب؛ رعنا جهاندیده


12. بررسی تطبیقی بازتاب مضامین شیعی در آثار هنری فاطمیان مصر و آل‌بویه

صفحه 163-189

الهه سادات میربابائیان رودسری؛ حسین شجاعی قادی کلائی