مطالعات فرهنگ و هنر آسیا (ACAS) - اهداف و چشم انداز