مطالعات فرهنگ و هنر آسیا (ACAS) - فرایند پذیرش مقالات