بنیان‏ یابی تمدّن ایرانی در آسیای کهن

ناصر تکمیل همایون

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.30465/acas.2021.7332

چکیده
  آسیای کهن به گونه بزرگ‏ترین قاره زمین، زیستگاه نخستین جماعت‏های انسانی بوده که حیات باستانی خود را در فرهنگ‏های گوناگون نظم داده‏اند. ساکنان سرزمین‏های آسیایی در مهاجرت و ارتباط با یکدیگر که گاه به سختی صورت می‏گرفت، تأثیر و تأثرات بسیار در یکدیگر باقی گذاشته ‏اند و هیچ‏گاه بریده از هم نبوده‏ اند. از اقوام ریشه ‏دار ...  بیشتر