گلبدن نامه، گزارشی زنانه از تاریخ تیموریان هند

لیلا الهیان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/acas.2020.5130

چکیده
  شبه­قاره­ هند در قرن دهم، از مراکز شکوفایی زبان و ادب فارسی به دور از سرزمین مادری خود بوده است. گلبدن­نامه نخستین نثر بانونبشت فارسی، متعلق به این دوره است که به قلم بانویی غیرایرانی نگاشته­شده است.گلبدن، از منظر زنی دارای اعتبار اجتماعی و ناظر بر حوادث، خاطراتی از سلوک اجتماعی و خانوادگی پدرش، بابر و برادر خود، همایون، را ...  بیشتر