مقایسه رفتارهای جمعیتی باروری مذهب بودا در آسیا

علی پژهان؛ آنیتا کمالی ها

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 57-88

https://doi.org/10.30465/acas.2020.5519

چکیده
  تأثیر مذهب بر رفتارهای جمعیتی عمدتاًدر مذاهب دیگربه‌صورتگسترده‌ایمطالعه شده است. هرچند آیین بودا چهارمین مذهب بزرگ دنیا و مذهب حاکم در چندین کشور آسیایی است و باروری خیلی کمی را تجربه می‌کند، لیکن اثر آیین بودائی بر فرزندآوری کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله درصدد آن است تا در حد امکان به سوال اصلی تحقیق یعنی رفتارهای ...  بیشتر