تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر

ناهید جعفری دهکردی؛ نیلوفر مایلی برجلویی؛ شهریار شادی گو؛ سیده مریم جزایری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-55

https://doi.org/10.30465/acas.2021.7291

چکیده
  نسخه خطی ارداویراف‌نامه منظوم هندی کتابخانه منچستر انگلیس حاوی 56 نگاره است که در کنار متن تصویری درون جدول‌هایی محصور شده‌اند. با توجه به این‌که نسخه مورد نظر در سال 1205 ه.ق در شبه قاره هند یعنی درست همزمان با دوران فرمانروایی انگلیسی‌ها به نگارش درآمده است؛ این مسئله مطرح می‌شود که آیا متن تصویری ارداویراف‌نامه در بافتار متفاوتی ...  بیشتر