ا

  • ابراهیمی، مریم مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-69]

ت

ج

  • جزایری، سیده مریم تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

  • جعفری دهکردی، ناهید تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

د

  • دادخواه، پژمان مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-69]

ش

  • شادی گو، شهریار تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

م

  • مایلی برجلویی، نیلوفر تحلیل بینامتنی نگاره‌ها و اشعار ارداویراف‌نامه هندی کتابخانه منچستر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-55]

  • مهرنگار، منصور مطالعه تطبیقی جایگاه انسان در مکان‌های مقدس ایران و هند باستان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-69]

و

  • وندشعاری، علی ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-58]