1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامه «مطالعات فرهنگ و هنر آسیا» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

اسامی داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
شاهین آریامنش باستان شناسی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد آیدنلو زبان و ادبیات استاد دانشگاه پیام نور ارومیه
بیژن اربابی هنر استادیار دانشگاه هنر
بهنام اسکندری باستان شناسی، تاریخ انجمن صابئین مندایی
فریبا افکاری علم اطلاعات و دانش شناسی دکترای دانشگاه تهران.
آرش اکبری مفاخر زبان و ادبیات عضو هیأت علمی بنیاد فردوسی توس، معاون بخش کانون فردوسی (مرکز پژوهش حماسه های ایرانی)، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
نعمت الله ایرانزاده زبان و ادبیات دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
طاهره ایشانی زبان و ادبیات دانشیار ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صفورا برومند تاریخ استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ستار پروین علوم اجتماعی استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
علی پژهان علوم اجتماعی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پروین ترکمنی آذر تاریخ استاد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر تکمیل همایون علوم اجتماعی استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد جعفری قنواتی زبان و ادبیات استادیار مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
فرانک جهانگرد زبان و ادبیات استادیار پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا چهرقانی زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران.
امیرحسین چیت سازیان هنر دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
نادیا حاجی پور زبان و ادبیات کارشناس پژوهشی گروه فرهنگ زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالرحمن حسنی فر تاریخ استادیار گروه پژوهشی تاریخ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرتضی حصاری باستان شناسی دانشیار باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
زهرا حیاتی زبان و ادبیات دانشیار ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا خانی پور علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیأت علمی سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران.
ابراهیم خدایار زبان و ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدر س
بابک خلعتبری زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا خیرالهی هنر عضو هیئت علمی(مربی درجه ۲)، دانشگاه هنر، گروه فرش، تهران
حمیدرضا دالوند زبان و ادبیات استادیار زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد کریم دهقان زبان و ادبیات دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
حسن ذوالفقاری زبان و ادبیات عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا رادفر علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آتوسا رستم بیک زبان و ادبیات استادیار زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وحید رشیدوش علوم اجتماعی استادیار دپارتمان مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احمد رضایی زبان و ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه قم (مطالعات چین شناسی)
علیرضا رضایی زبان و ادبیات استادیار گروه آموزشی سایر زبان های خارجی دانشگاه تهران
مرتضی رضوانفر هنر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محسن روستایی علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
فرزاد زیویار علوم اجتماعی دکترای مدیریت دانشگاه تهران.
محمدجواد سعیدی زاده هنر استادیار گروه پژوهش هنر، مؤسسه هنر و اندیشه اسلامی قم.
عبدالمجید شریف زاده هنر استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مریم شریف نسب زبان و ادبیات استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا شعبانلو زبان و ادبیات دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا شعیری زبان و ادبیات استاد دانشگاه تربیت مدرس
علی شهیدی زبان و ادبیات استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
اردشیر صالح پور هنر مدرس دانشگاه و پژوهشگر هنرهای نمایشی
کامیار صداقت ثمرحسینی علوم اجتماعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جواد ظفرمند هنر دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.
محمد عارف هنر عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
زهره عطایی آشتیانی معماری استادیار مرکز اسناد فرهنگی آسیا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید محسن علوی پور علوم اجتماعی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد علی بیگی باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی
زهرا علیزاده بیرجندی تاریخ دانشیار دانشگاه بیرجند
رضا غفوری زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
علی اصغر فهیمی فر هنر استادیار گروه پژوهش هنردانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی قاسم زاده زبان و ادبیات استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرید قاسملو تاریخ عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام
خشایار قاضی زاده هنر استادیار گروه آموزشی هنر اسلامی دانشگاه شاهد
مریم کامیار هنر استادیار گروه هنر و معماری و دانشنامه نگاری و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمیه کریمی علوم اجتماعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه گشتاسب زبان و ادبیات دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیاوش مرشدی زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ثریا مکنون علوم اجتماعی دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا ملایی توانی تاریخ دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ملک زاده تاریخ استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
الهام میرزانیا زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی (مطالعات چین شناسی)
سید آیت الله میرزایی علوم اجتماعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
محمد نجاری هنر عضو شورای علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا پژوهشگاه علوم انسانی
امیلیا نرسیسیانس علوم اجتماعی گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید نیکویی هنر عضو هیات علمی دانشگاه هنر
مهسا ویسی تاریخ استادیار پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی