1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به ماه‌نامه «مطالعات فرهنگ و هنر آسیا» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

 

نام داور سمت / سازمان
شاهین آریامنش دکتری باستان‌شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد آیدنلو عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه
بیژن اربابی عضو هیات علمی دانشگاه هنر
ف افکاری
آرش اکبری مفاخر معاون بخش کانون فردوسی (مرکز پژوهش حماسه های ایرانی)، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
نعمت الله ایرانزاده رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
طاهره ایشانی هیات علمی زبان و ادبیات فارسی
ستار پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی پژهان دانشگاه ازاد تهران مرکز - گروه جمعیت شناسی
پروین ترکمنی آذر عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخی
ناصر تکمیل همایون پژوهشگاه
محمد جعفری قنواتی
رضا چهرقانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران.
امیرحسین چیت سازیان عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، دانشکده معماری وهنر
نادیا حاجی پور پژوهشگر
عبدالرحمن حسنی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه
مرتضی حصاری گروه باستان شناسی دانشگاه هنراصفهان
زهرا حیاتی
رضا خانی پور
ابراهیم خدایار دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدر س، تهران، ایران
بابک خلعتبری
محمدرضا خیرالهی عضو هیئت علمی(مربی درجه ۲)، دانشگاه هنر، گروه فرش، تهران
حمیدرضا دالوند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد کریم دهقان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات افغانستان
حسن ذوالفقاری هیئت علمی تربیت مدرس
حمیدرضا رادفر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آتوسا رستم بیک عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وحید رشیدوش عضو هیات علمی دپارتمان مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احمد رضایی گروه زبان و ادبیات دانشگاه قم
علیرضا رضایی
مرتضی رضوانی فر عضو هیئت علمی دانشگاه میراث فرهنگی
محسن روستایی عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
فرزاد زیویار عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد جواد سعیدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه قم
عبدالمجید شریف زاده
مریم شریف نسب هیات علمی زبان و ادبیات فارسی
علیرضا شعبانلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا شعیری
علی شهیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
اردشیر صالح پور
کامیار صداقت ثمرحسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جواد ظفرمند بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
محمد عارف عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمد عارف عضو هیات عالمی دانشگاه
زهره عطایی آشتیانی
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد علی بیگی دانشگاه رازی، گروه باستان شناسی
زهرا علیزاده
رضا غفوری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
حسن فقیه عبداللهی معاون مرکز اسناد فرهنگی آسیا
علی اصغر فهیمی فر گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدعلی قاسم زاده گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرید قاسملو بنیاد دائره المعارف اسلامی
خشایار قاضی زاده
مریم کامیار
سمیه کریمی عضو هیئت علمی مرکز اسناد آسیا
فرزانه گشتاسب گروه زبانهای باستانی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه گشتاسب پژوهشگاه علوم انسانی
سیاوش مرشدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، مرکز گمیشان
علیرضا ملایی توانی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی
الهام ملک زاده هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
الهام میرزانیا دانشگاه علامه طباطبایی
آیت الله میرزایی زبان و ادبیات فارسی
محمد نجاری عضو شورای علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا
امیلیا نرسیسیانس گروه انسانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید نیکویی عضو هیات علمی دانشگاه هنر
مهسا ویسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی