1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامه «مطالعات فرهنگ و هنر آسیا» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

اسامی داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
شاهین آریامنش باستان شناسی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد آیدنلو زبان و ادبیات استاد دانشگاه پیام نور ارومیه
بیژن اربابی هنر استادیار دانشگاه هنر
ف افکاری
آرش اکبری مفاخر زبان و ادبیات عضو هیأت علمی بنیاد فردوسی توس، معاون بخش کانون فردوسی (مرکز پژوهش حماسه های ایرانی)، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
نعمت الله ایرانزاده زبان و ادبیات دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
طاهره ایشانی زبان و ادبیات دانشیار ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صفورا برومند تاریخ استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ستار پروین علوم اجتماعی استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
علی پژهان علوم اجتماعی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پروین ترکمنی آذر تاریخ استاد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر تکمیل همایون علوم اجتماعی استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد جعفری قنواتی زبان و ادبیات استادیار مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
فرانک جهانگرد زبان و ادبیات استادیار پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا چهرقانی زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران.
امیرحسین چیت سازیان هنر دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
نادیا حاجی پور زبان و ادبیات کارشناس پژوهشی گروه فرهنگ زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالرحمن حسنی فر تاریخ استادیار گروه پژوهشی تاریخ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرتضی حصاری باستان شناسی دانشیار باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
زهرا حیاتی زبان و ادبیات دانشیار ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا خانی پور
ابراهیم خدایار زبان و ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدر س
بابک خلعتبری
محمدرضا خیرالهی هنر عضو هیئت علمی(مربی درجه ۲)، دانشگاه هنر، گروه فرش، تهران
حمیدرضا دالوند زبان و ادبیات استادیار زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد کریم دهقان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات افغانستان
حسن ذوالفقاری زبان و ادبیات عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا رادفر علوم اجتماعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آتوسا رستم بیک زبان و ادبیات استادیار زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وحید رشیدوش علوم اجتماعی استادیار دپارتمان مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احمد رضایی زبان و ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه قم
علیرضا رضایی زبان و ادبیات استادیار گروه آموزشی سایر زبان های خارجی دانشگاه تهران
مرتضی رضوانفر هنر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محسن روستایی عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
فرزاد زیویار عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدجواد سعیدی زاده هنر استادیار گروه پژوهش هنر، مؤسسه هنر و اندیشه اسلامی قم.
عبدالمجید شریف زاده
مریم شریف نسب هیات علمی زبان و ادبیات فارسی
علیرضا شعبانلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا شعیری
علی شهیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
اردشیر صالح پور
کامیار صداقت ثمرحسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جواد ظفرمند بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
محمد عارف عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
زهره عطایی آشتیانی
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد علی بیگی دانشگاه رازی، گروه باستان شناسی
زهرا علیزاده
رضا غفوری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
حسن فقیه عبداللهی معاون مرکز اسناد فرهنگی آسیا
علی اصغر فهیمی فر گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدعلی قاسم زاده گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرید قاسملو بنیاد دائره المعارف اسلامی
خشایار قاضی زاده
مریم کامیار
سمیه کریمی عضو هیئت علمی مرکز اسناد آسیا
فرزانه گشتاسب گروه زبانهای باستانی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه گشتاسب پژوهشگاه علوم انسانی
سیاوش مرشدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، مرکز گمیشان
ثریا مکنون باستان شناسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا ملایی توانی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی
الهام ملک زاده هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
الهام میرزانیا دانشگاه علامه طباطبایی
آیت الله میرزایی زبان و ادبیات فارسی
محمد نجاری عضو شورای علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا
امیلیا نرسیسیانس گروه انسانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید نیکویی عضو هیات علمی دانشگاه هنر
مهسا ویسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی