همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

آنیتا کمالی ها

کارشناس ارشد علوم اجتماعی کارشناس ارشد مرکز اسناد فرهنگی آسیا

kamaliha.anita@gmail.com