نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده گیلان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

باور به نقش انکارناپذیر موسیقی در کاهش استرس از یک سو و پذیرفتن آن به عنوان ابزاری کم­هزینه و کارآمد در آموزش، بستر مناسبی فراهم آورده برای خلق آثار هنری موسیقیای در دوره­ی همه­گیری کروناویروس کووید-19. فصل مشترک این آثار وجوه هنری و زیبایی­شناختی آنها و وجه ممیزشان- صرف نظر از سبک و سازبندی- محتوا و پیامی است که خالقان­شان برآنند تا به شنوندگان خود منتقل کنند و شامل گستره­ی کران­گشاده­ای است از موضوعات اجتماعی و سوگیری­های سیاسی تا مسائل آموزشی و اخلاقی. پژوهش پیش­رو، تحلیل تطبیقی متن دو ترانه­ی ایرانی و افغانی است تا از گذر آن  بتوان مولفه­های زبان­شناختی آثار هنری را در دو پارادایم فکری بازشناخت. بنیان نظری پژوهش بر آرای زبان­شناسان شناختی و به طور خاص استعاره­ی مفهومی استوار است. پیکره­ی داده­های پژوهشِ کیفی پیش­رو، متن دو ترانه از رضا صادقی خواننده­ی ایرانی و فرهاد دریا خواننده­ی افغان است که با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته­اند. یافته­های پژوهش ناظرند بر این که علیرغم گزینش استعاره­ی مفهومی واحدی برای بیان یک موضوع مشخص، برجسته­کردن عناصر متفاوتی از حوزه­ی مبداء، به شکل­گیری رویکردهای متباینی می­انجامد که در کنار یکدیگر آنتی­نومی کاملی را برمی­سازند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Iranian and Afghan Lyrics on the Pandemy of Coronavirus Covid-19 Based on Cognitive Metaphor Point of View

نویسنده [English]

  • Maryam Sadat Fayyazi

Research Institute of Guilan Studies, Guilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Believing the crucial role of music in declining the level of stress on the one hand, and regarding it as both a cheap and adequate tool for instruction on the other hand have been led to creation of musical art during the pandemy of Coronavirus-covid 19. While such works have some artistic and aesthetic appeals in common, regardless of style and instrument, the content and theme their lyricists intend to introduce make them distinguish. These themes are various and include social concerns, political stances and educational and ethical issues. This paper is a contrastive analysis of two pieces of Iranian and Afghan lyrics to determine the linguistic features of art works in the different mental attitudes. The study has been conducted based on theoretical concepts of cognitive linguistics especially conceptual metaphor. The data of this qualitative research including the lyrics of Reza Sadeghi, an Iranian singer, and Farhad Darya, an Afghan on, has been examined by analytical method. The findings of present study suggest that, through the process of formulation of a specific metaphor for conceptualizing one single reality, the highlighting of various elements in the source domain leads to the promotion of opposing ideologies which in turn may form a complete antinomy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • conceptual metaphor
  • lyrics
  • Frame

بیلسکر، ریچارد، (1398). اندیشه یونگ، ترجمه­ی حسین پاینده. تهران: انتشارات مروارید.

دبیرمقدم، محمد، (1378). زبان­شناسی نظری (پیدایش و تکوین دستوری زایشی). چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

رستم­بیک تفرشی، آتوسا و امیری، محمدعارف، (1398). «تحلیل انتقادی استعاره­ی عشق در رتانه­های فارسی: رهیافتی پیکره­ای». زبان­پژوهشی (دانشگاه الزهرا)، شماره­ی 30، صص. 73-98.

رلف، ادوارد، (1389). مکان و بی­مکانی. ترجمه­ی محمدرضا نقصان محمدی، کاظم مندگاری و زهیر متکی. تهران: انتشارات آرمانشهر.

 سعادت، ا. (1384). دانشنامه زبان و ادب فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد 1.

شمیسا، سیروس، (1376). داستان یک روح. چاپ سوم، تهران: فردوس.

فقیری، ابوالقاسم، (1386). «جایگاه بیماری در ترانه­های محلی». فرهنگ. شماره­ی 3، صص. 25-52.

Blood, A.J., Zatorre R.J. (2001). "Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion". Proc Natl Acad Sci U S A 98: 11818-11823. doi:10.1073/pnas.191355898.

Burns, J.L., Labbé, E. Williams, K., McCall, J., (1999). "Perceived and Physiological Indicators of Relaxation: as Different as Mozart and Alice in Chains." Applied Psychophysiology Biofeedback. 24: 197-202.

Fillmore, C.J. (1982). Frame Semantics. in Linguistics in the Morning Calm, Linguistic Society of Korea, Seoul, Hanshin, �1�1�1-�137.

Gavelin, E. (2016). "Conceptual metaphors: a diachronic study of LOVE metaphors in Mariah Carey's song lyrics". Bachelor Degree Thesis, Umeå University.

Johnson, A. (2016). "Conceptual Metaphors in Lyrics by Leonard Cohen". diva2:967811. 

Johnson, M. (1987). The Body in The Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago: The University of Chicago Press.

Juslin P.N. and Sloboda J (2010). Handbook of music and emotion. Oxford: Oxford University Press.

Khalfa, S., Bella. S.D., Roy, M., Peretz, I., Lupien, S.J. (2003). "Effects of Relaxing Music on Salivary Cortisol Level After Psychological Stress". Ann NY Acad Sci. 999: 374-376.

Kövecses, Z. (2010), Metaphor: A Practical Introductio. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphor We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. and Turner, M. (1989). More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: The University of Chicago Press.

Langacker, R. W. (1990). Concept, Image and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lazarus R.S. and Folkman S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Verlag Publishing Company. Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

McEwen, B.S. (1998). 'Protective and Damaging Effects of Stress Mediators'. The New England Journal of Medicine. 338: 171-179.

McEwen, B.S. (2008) Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the protective and damaging effects of stress and stress mediators. European Journal of Pharmacology. 583: 174-185.

Nater, U.M., Gaab, J., Rief, W., Ehlert, U. (2006). "Recent Trends in Behavioral Medicine". Current Opinion of Psychiatry. 19: 180-183.

Nater, U.M., Abbruzzese, E., Krebs, M., Ehlert, U. (2006). "Sex Differences in Emotional and Psychophysiological Responses to Musical Stimuli. Journal of Psychophysiology. 62: 300-308.

Nyklicek I, Thayer JF, Van Doornen LJP. (1997). "Cardiorespiratory Differentiation of Musically Induced Emotions". Journal of Psychophysiol. 11: 304-321.

Paradikta, D.W. (2017). "Cognitive Linguistic Analysis of Love Metaphors in Ed Sheeran's Songs". Skripsi thesis, Sanata Dharma University.

Saeed, J. I. (1997), Semantics. Wiley- Blackwell.

Thoma, m., La Marca, R., Brönnimann, R., Finkel, L., Ehlert, U. and Nater, U.S. (2013). ' The Effect of Music on the Human Stress Response'. Plos One, 8, Published online 2013 Aug 5. doi: 10.1371/journal.pone.0070156