نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی دانشگاه سوره

2 دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

اسطوره‌ها جایگاه ویژه‌ایی در اعتقاد مردم دارند، به‌گونه‌ایی‌که گاه به‌کمک آن‌ها می‌توان اموری را درمیان مردم رواج داد یا حذف کرد. دراین‌راستا، هنرمندان ژاپن در ساخت آثار انیمیشن به این ویژگی‌ توجه کرده‌اند. سنت کهن طراحی مانگاها که همواره موضوعات اجتماعی را به‌شکلی تقطیع‌شده در یک کادر به تصویر کشیده‌ در انیمیشن ژاپن که به انیمه مشهور است استفاده شده و این فرهگ اسطوره‌ای توانسته است‌ بر مخاطب داخلی و خارجی تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر قصد دارد، با هدف شناسایی اسطوره‌‌های ژاپن، این اسطوره‌ها را در مجموعة انیمۀ ژاپنی ‏ناروتو تحلیل کند. روش تحقیق کیفی با رویکردی توصیفی است. مسئلة اصلی بررسی انیمۀ ناروتو و تأثیر سینما و اسطوره‌های ژاپن بر آن است. نتایج حاصله نشان می‌دهد سینما براساس امتیاز واقع‌نمایی بر این انیمه تأثیرگذار بوده و باعث شده است که مجموعة ناروتو برای مخاطبان گوناگون باورپذیر باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of cinema and Japanese myths on Anime Naruto

نویسنده [English]

  • Payam Zinalabedini 2

چکیده [English]

Myths have such a special place in people’s thoughts and beliefs that by which one can promote a way of thought among people and sometimes dispatch a way of thought into oblivion. In line with this, Japanese writers and artists have successfully included such a goal in their dramatic and visual works – among them animations – and tried their best to present it in new formats to their viewers. Manga, as a traditional designing style in Japan, which depicts various social questions in a fractionated manner in a single frame, has been used in Anime, the Japanese animation. The style in question has managed to build on Japan’s culture and myths to influence its audience at home and abroad. Naruto is one outstanding example of such works. The current research aims to identify the myths in the Japanese culture and analyzes them in Anime Naruto series. The researcher has applied a qualitative method with a descriptive approach based on reviewing library references, as well as archived audio and visual works. The research focuses on a review of Anime Naruto and the impact of cinema and Japanese myths on it. The results of the research show that cinema has left an impact on the Anime thanks to its realistic attitude. This advantage has in turn made Anime Naruto a believable animation series for different audiences

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Japanese myths
  • Cinema
  • manga
  • anime
  • Naruto
اسمارت، نینیان (1383). تجربۀ دینی بشر، ترجمۀ مرتضی گودرزی، ج 1، تهران: سمت.
الیاده، میرچا (‏1374‏). اسطوره، رؤیا، راز، ترجمۀ رؤیا منجم، تهران: فکر روز.
برسون، روبر (1382). یاداشت‌هایی دربارۀ سینماتوگراف، ترجمۀ بهرنگ صدیقی، تهران: نشر مرکز.‏
بزرگ‎ ‎بیگدلی،‎ ‎سعید و سیدعلی قاسم‌زاده (1389‏). «عمده‌ترین‎ ‎جریان‌های‎ ‎رمان‌نویسی‎ ‎معاصر‎ ‎در ‎انعکاس‎ روایت‌های‎ ‎اسطوره‌ای»، فصل‌نامۀ‎ ‎تخصصی‎ ‎پیک نور‎ ‎زبان‎ ‎و ادبیات‎ ‎فارسی،‎ ‎س‎ ‎ 1،‎ ‎ش 1، تابستان.
بندازی، جیان آلبرتو (‏1385‏). یک‌صد سال سینمای انیمیشن، ترجمۀ سعید توکلیان، تهران: انتشارات دانشکدۀ صدا و سیما.
پیگوت، ژولیت (‏1384‏). اساطیر ژاپن، ترجمۀ باجلان فرخی، تهران: اساطیر.
روزنبرگ، دونّا (‏1379‏). اساطیر جهان: داستانها و حماسهها، ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.
ستاری، جلال (‏1383‏). اسطوره در جهان امروز، تهران: نشر مرکز.
شایگان، داریوش (‏1386‏). ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، تهران: امیرکبیر.
عبدلی، محمد و راضیه کرکنی (‏1392‏). اسطوره‏‌‏های شرق، تهران: جمال هنر.
کمبل، جوزف (1380).  قدرت اسطوره: گفت‌وگو با بیل مویرز، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
کمبل، جوزف (1389). قهرمان هزارچهره، ترجمۀ شادی خسروپناه، تهران: گل آفتاب.
نامورمطلق، بهمن (1392). درآمدی بر اسطوره‌شناسی، تهران: سخن.
 
Ashkenazi, Michael (2003). Handbook of Japanese Mythology, California, ABC-CLIO.
Aston, W. G. (1896). “Book I: The Age of the Gods”, in: Supplement: Nihongi, Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, London: Kegan Paul, Vol. I.
Brenner, Robin E. (‎2007‎). Understanding Manga and Anime, London: Green Wood Publishing Group.
Cirlot, J. E. (‎2001‎). A Dictionary of Symbols, Trans. from the Spanish by ‎Jack ‎Sage, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.‎
Clements, Jonathan and Helen McCarthy (‎2006‎). The Anime Encyclopedia- A Guide to Japanese Animation since 1917, California, Published by Stone Bridge Press.
Dasgupta, Surendranath (1952). A History of Indian Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publ., Vol. ‎‏1.
Denney, John W. (‎2011‎). Respect and Consideration, United States, Lulu.com.
Griffis, William Elliot (1880). Japanese Fairy World: Stories from the Wonder-Lore of Japan, New York, Steam Printing House.
Ingulsrud, John E. and  Kate Allen (‎2009‎). Reading Japan Cool, Patterns of Manga Literacy and Discourse, United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group.
Johnson-Woods, Toni ( 2010 ). “Introduction”, in: Manga: An Anthology of Global and Cultural Perspectives, Toni Johnson-Woods (ed.), New York: The Continuum International.
Publishing Group In.
Pendergrass, Rocky (‎2015‎). Mythological Swords, United States, Lulu.com.
Shirane, Haruo (‎2012‎). Traditional Japanese Literature: An Anthology, Beginnings to 1600 (Translations from the Asian classics), Columbia University Press.
http://whatever-wip.blogspot.com/2012/04/japanese-mythology-behind-‎sharingan.html.
http://kaphinated.livejournal.com/62986.html.