مدیر مسئول


دکتر زهرا حیاتی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات فارسی

 • .
 • hayati.zahragmail.com

سردبیر


دکتر زهره زرشناس استاد، فرهنگ و زبان های باستانی و ایران شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان های باستانی و ایران شناسی

 • .
 • zzarshenasgmail.com
 • ..

مدیر داخلی


آنیتا کمالی ها کارشناس ارشد مرکز اسناد فرهنگی آسیا

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

 • kamaliha.anitagmail.com

صفحه آرا


اشرف آراسته کارشناس مسئول مرکز اسناد فرهنگی آسیا

کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی

 • ashraf.arasteh47gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سجاد آیدنلو دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

 • sajjadaydenlogmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق استاد

فرهنگ و زبان های باستانی

 • a-esmailpoursbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعمت اله ایرانزاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • iranzad_nyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید تنکابنی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • tonekabonigmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره زرشناس استاد پژوهشکده زبان شناسی

 • zzarshenasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد عارف دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

انسان شناسی هنر

 • tangechoganyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


دکتر جان اله کریمی مطهر استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران

زبان و ادبیات روسی

 • .
 • jkarimiut.ac.ir
 • .
 • h-index: .

اعضای هیات تحریریه


Prof.Safar Abdollah استاد

زبان و ادبیات فارسی

 • safarabdollahgmail.com

اعضای هیات تحریریه


Prof.fuJii Morio استاد - دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

شرق شناسی

 • fujii.moriogmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


Prof. Richard Foltz Professor
History and Middle Eastern studies, Harvard university

History and Middle Eastern studies

 • .
 • asiancullture.artstudiesgmail.com
 • .
 • h-index: .

اعضای هیات تحریریه


Prof. Carlo Giovanni Cereti Professor
Religions and Historical Linguistics

Religions and Historical Linguistics

 • .
 • asianculture.aartstudiesgmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


prof. Aram Simonyan Professor
Armenian History

.Armenian History

 • .
 • infoysu.am
 • .
 • h-index: .