مدیر مسئول


مهندس زهره عطایی آشتیانی استادیار مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 • .
 • z.ataeiihcs.ac.ir

سردبیر


دکتر زهره زرشناس استاد فرهنگ و زبان های باستانی و ایران شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • .
 • zzarshenasgmail.com
 • ..

مدیر داخلی


آنیتا کمالی ها کارشناس ارشد مرکز اسناد فرهنگی آسیا

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

 • kamaliha.anitagmail.com

صفحه آرا


اشرف آراسته کارشناس مسئول مرکز اسناد فرهنگی آسیا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 • ashraf.arasteh47gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سجاد آیدنلو استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 • sajjadaydenlogmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق استادفرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه شهید بهشتی

 • a-esmailpoursbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعمت اله ایرانزاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

 • iranzad_nyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید تنکابنی دانشیار مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • tonekabonigmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا حیاتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • hayati.zahragmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نیره دلیر دانشیار تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • dalirnhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره زرشناس استاد فرهنگ و زبان های باستانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • zzarshenasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد عارف دانشیار انسان شناسی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

.

 • tangechoganyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


Prof.Safar Abdollah استادزبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 • safarabdollahgmail.com

اعضای هیات تحریریه


Prof.fuJii Morio استاد - دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

شرق شناسی

 • fujii.moriogmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


Prof. Richard Foltz Professor
History and Middle Eastern studies, Harvard university

History and Middle Eastern studies

 • .
 • asiancullture.artstudiesgmail.com
 • .
 • h-index: .

اعضای هیات تحریریه


Prof. Carlo Giovanni Cereti Professor
Religions and Historical Linguistics

Religions and Historical Linguistics

 • .
 • asianculture.aartstudiesgmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


prof. Aram Simonyan Professor
Armenian History

.Armenian History

 • .
 • infoysu.am
 • .
 • h-index: .