مدیر مسئول


زهره عطایی آشتیانی استادیار مرکز اسناد فرهنگی آسیا

سردبیر


زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان های باستانی و ایران شناسی

مدیر داخلی


آنیتا کمالی ها کارشناس ارشد مرکز اسناد فرهنگی آسیا

علوم اجتماعی

صفحه آرا


اشرف آراسته کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

  • ashraf.arasteh47gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سجاد آیدنلو استاد دانشگاه پیام نور

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرهنگ و زبان های باستانی

اعضای هیات تحریریه


نعمت اله ایرانزاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حمید تنکابنی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مطالعات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


زهرا حیاتی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


نیره دلیر دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران

اعضای هیات تحریریه


زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان های باستانی

  • zzarshenasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد عارف دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

انسان شناسی هنر

  • tangechoganyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


صفر عبدالله استاد دانشگاه ابوریحان آلماتی قزاقستان

زبان و ادبیات فارسی

  • safarabdollahgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


فوجی موریو استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

شرق شناسی

  • fujii.moriogmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ریچارد فولتز استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد

تاریخ و مطالعات خاورمیانه

  • asiancullture.artstudiesgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کارلو جیووانی سرتی استاد ادیان و زبان شناسی تاریخی

ادیان و زبان شناسی تاریخی

  • asianculture.aartstudiesgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آرام سیمونیان استاد تاریخ ارمنستان

Armenian History

  • infoysu.am