نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان، ایران

چکیده

ادیان به‌عنوان سرچشمه‌های نظری پیش از دوران مدرن، بیان‌هایی کالبدی را در باغ سازی نشان داده­اند. یکی از مهم‌ترین معماری­های منظر در خاور دور، بالأخص در چین، با نام باغ سازی چینی شناخته می­شود. چنین به نظر می‌رسد که طراحی منظر در آن دیار تا حدودی تحت تأثیر موضوع طبیعت و طبیعت‌گرائی اندیشه‌های بودایی، تائویی و کنفوسیوسی واقع‌شده است. در این مقاله بر اساس روش پژوهش در نمونه موردی و تحلیلی-توصیفی با تکیه‌بر مطالعات اسنادی مربوط به تعاریف پایه تفکرات تائویی، کنفوسیوسی و بودایی به شناختی اجمالی از ایده‌های فلسفی آن دست‌یافته و در ادامه با تحلیل عناصر و نیز کلیات باغ چینی به چگونگی تأثیرگذاری اندیشه­های مذکور بر شکل‌گیری باغ و منظر آن اشاره می­شود. از مطالعات انجام‌شده چنین برمی‌آید که منظرسازی چینی تجسم عینی نمادهای اندیشه­های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی بوده که خود را در قالب عناصر، نظم‌ها و روابط و مکان‌یابی میان اجزاء بازمی‌نمایاند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflecting the thoughts of Taoism, Confucian and Buddhism on Chinese landscape design

نویسنده [English]

  • behzad vasigh

Assistant professor, Department of Architecture Jundi-Shapur University of Technology

چکیده [English]

Before the advent of modernism, religions were known as the theoretical sources of gardening. Chinese Gardening is one of the most important legacies in Asian culture and art. It seems that landscape design in China is somewhat influenced by the tendency toward nature in Buddhist, Taoist, and Confucian ideas. The research method in this paper is a case study and analytical-descriptive research. Information is gathered through documentary and library studies and the logical deduction of data. The data are measured by a review of Chinese garden plans.
Further, by analyzing the elements and generalities of the Chinese garden, it is referred to how the thoughts are influenced by the formation of symbols and the form of the garden. Studies have shown that China's landscape is the concrete embodiment of Taoist, Confucian, and Buddhist thoughts, which have shown itself in the form of elements, orders, relationships, and locations between the components.