نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/acas.2023.28464.1087

چکیده

 از‌آنجا‌که مطالعات انجام‌شده در مورد براهین شکل‌گیری نخستین دولت‌شهرها در حوزة میان‌رودان کمتر دارای نگرش علمی جامع است و هریک از محققان از زوایای تخصصی مختلف ازجمله تاریخی، باستان‌شناسی، جغرافیا و... به آن پرداخته‌اند، کمتر پژوهش مجموعه‌نگری در این حوزه انجام شده است.از نمونه‌های درخور بررسی، چه از لحاظ نقاط قوت و چه از نظر کاستی‌‌ها می‌توان از کتاب دکتر گیلرمو الغازه، مردم‌شناس کوبایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا - سن دیگو، با عنوان میان‌رودان باستان در سپیده‌دم تمدن: تحولی در چشم‌انداز شهری نام برد که توسط دانشگاه شیکاگو در سال 2008 به چاپ رسیده و حاوی نکات و تحلیل‌های علمی درخور توجه است. این کتاب را نگارنده در ۱۳۹۶ ترجمه و در انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسانده است. در مقالة حاضر علاوه بر معرفی اجمالی اثر و نویسنده آن به بیان چند نکته مغفول‌مانده در آن که مترجم حین ترجمه به آن برخورده است، پرداخته می‌شود. همچنین چهارچوب روش پژوهش مؤلف در آن بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A research study on the formation of the city in the ancient Mesopotamia

نویسنده [English]

  • Zohreh Ataei Ashtian

Assistant Professor of Human Sciences and Cultural Studies Research Institute, Tehran,Iran.

چکیده [English]

Since the studies on the arguments for the formation of the first city-states in the Mesopotamia have a comprehensive and practical scientific approach and each of the scholars from a variety of specialized angles such as history, archeology, and geography and so on. They have been abstracted and few comprehensive studies have been carried out in this area and some of the researches in Asian and ancient history can be read.
Good Examples of both strengths and weaknesses con be found in the book by Dr. Guillermo Alghaza, a Cuban anthropologist and professor at the University of California, San Diego, entitled “Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: -The Evaluation of the Urban Landscape” .The name, published by University of Chicago in 2008. Contained remarkable scientific point and analysis.
In present article examines the framework of the research method and the themes of this research in order to open a different window from the research on the subject of ancient history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City evolution
  • Mesopotamia
  • ancient civilization
  • economy and city
 
-Algaze Guillermo, 2008. Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization The Evolution of an Urban landscape, the University of Chicago Press.
-Post gate, J.N. (ed.), 2002. Artifacts of Complexity, Tracking the Uruk in the Near East. London: British School of Archaeology in Iraq.
-Rothman, M.S. (ed.), 2001. Uruk Mesopotamia and Its Neighbors,Cross-Cultural Interactions in the Era of State Formation. Santafe (NM): School of American Research.
-Stein, G., 1999. Rethinking World-Systems; Diasporas, Colonies and Interaction in Uruk Mesopotamia. Tucson (AZ): University of Arizona Press.
- United Nations, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision Available on: http://esa.un.org/unup/unup/index_panel1.html.
 - UrJ. A., 2010. Urbanism and Cultural Landscapes in Northeastern Syria: The Tell Hamoukar Survey, 1999-2001. Oriental Institute Publications 137. Chicago: The  Oriental Institute of the University of Chicago.