نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، گرگان، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

مقاله حاضر می‌‌کوشد به بررسی تحلیلی و نماد شناختی فیلم سینمایی رنگ انار، اثر سرگئی پاراجانف، کارگردان ارمنی، از منظر انسان شناسی نمادین بپردازد. انسان شناسی نمادین، که در امتداد نظریه های دهه 1970 و با تلاش اندیشمندانی چون گیرتز، ترز و داگلاس در علوم انسانی ایجاد شده، فرهنگ را مجموعه‌ای از معانی می‌داند که از طریق نمادها و نشانه‌ها درک و تفسیر می شود. سینما نیز به عنوان رسانه‌ای متنی، جهت انتقال معانی فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ابزارهای مناسب برای تحلیل متون سینمایی، استفاده از روش نماد‌شناسی است، که روشی منسجم و پربار در مطالعات سینمایی محسوب می‌شود. رنگ انار، فیلمی با اقتباس از زندگی صایات نوا (شاعر ارمنی قرن هجدهم)، آمیزه‌ای از نمادهای انجیلی، تصویرپردازی‌های مذهبی، هنر بومی و معماری قوم ارمن است. این مقاله، به روش تحلیل محتوای کیفی و شیوه‌ی کتابخانه‌ای، با رویکرد انسان شناسی نمادین، مبتنی بر دیدگاه کلیفورد گیرتز، مورد مداقه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد‌که پاراجانف از سینما گران مردم شناس ارمنی است که عناصر بومی و قومی ارمنیان را به خوبی شناخته، و شاهد تحولات نمادها و نشانه‌های بومی، به مذهبی، در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی در زندگی قوم ارمن بوده است. این مقاله به بازشناسی ده نماد و نشانه در فیلم رنگ انار می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of aspect of Symbolic and Signs of Cinematic Film the color of Pomegranate directed by Sergei Parajanov

نویسندگان [English]

  • Elham Eil 1
  • Mohammad Aref 2

1 Azad University of Aliabad Branch

2 Member faculty of University

چکیده [English]

The present article tries to study the analytical and cognitive symbol of the color of pomegranate film, a work of Russian-Armenian director Sergei Parajanov from the point of view of symbolic anthropology. Symbolic anthropology, which has been created along the lines of the 1970s and with the efforts of thinkers such as Geertz, Theres and Douglas in the humanities, sees culture as a set of meanings that are understood and interpreted through symbols and symbols. The cinema is also used as a textual media for transmitting cultural meanings. One of the most suitable tools for analyzing cinematic texts is the use of semiotics, which is a cohesive and fruitful way in cinematic studies. Pomegranate, a film adapted from the life of Sayat Nawa (Armenian poet of the eighteenth century), is a mixture of evangelical symbols, religious portraiture, indigenous art and Armenian folk architecture. This article is based on the Clifford Geertz view, using qualitative content analysis and library methodology, with the approach of symbolic anthropology. The findings show that Parajanov is an expensive Armenian ethnographer who has well-known ethnic and ethnic elements in Armenia, and has witnessed the transformation of indigenous, religious, and religious symbols into the life of the Armenian people during the Soviet era. He has been able to express the mystical thoughts of the Armenian poet by effectively using colloded collages. This article deals with the classification of 10 symbols and symbols in the color of pomegranate film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Symbolic anthropology
  • The Color of Pomegranate Film
  • Cinema
  • SergeiParajanov
  • Semiotics
  • Armenia
- آلنگر برات، شوالیه ژان (1386). فرهنگ نمادها.ترجمه سودابه فضایلی. تهران: جیحون.
- الیاده، میرچا (1375). دین پژوهی. ترجمه بهاء الدین خرمشاهی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- بختیاری، محمد عزیز و حسامی، فاضل (1382). درآمدی بر نظریه های اجتماعی دین. تهران:  موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی.
- داریان، زارزاند (1960). صایات نُوا. ایروان: بی نا.
- رحمانی، جبار(1383). تفسیر فرهنگ، مروری بر نظریات و روش شناسی کلیفورد گیرتز. تحقیق درسی.
- عارف، محمد (1388).درخت گیان. ریخت شناسی آیین های نمایشی بومی قوم ارمن. تهران: نشر ناییری.
- فکوهی، ناصر(1386).تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسان شناسی.تهران: نشر نی.
- مشکنبریانس، ژیلبرت (1386). صایات نُوا، هنرمندی برای تمام نسل ها. فصلنامه فرهنگی پیمان، سال یازدهم، 42
- مانوکیان، آرداک (1386). آیین های کلیسا. فصلنامه فرهنگی پیمان، سال هشتم، 30
- نرسیسیانس،امیلیا (1385).انسان، نشانه، فرهنگ .تهران: نشر افکار
- هال، جیمز (1393). فرهنگ نگاره‌ای نماد‌ها در هنر شرق و غرب. (ترجمه رقیه بهزادی). تهران: فرهنگ معاصر .
- همیلتون، ملکلم (1377). جامعه شناسی دین.(ترجمهمحسن ثلاثی). تهران : تبیان.
- یاحقی، محمدجعفر (1386). فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادب فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
 
- Geertz, C. (1973a). The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man, the Interpretation of Cultures NewYork: basic book. pp.33-54, Inc.
- ------------, (1973e). Religion as a cultural system. The Interpretation of Cultures, NewYork: basic book, Inc.
- G.Hovannisian, Richard. (2004). Armenian Sebastia/sivas And Lesser Armenia (Ucla Armenian History and Culture
Series. Historic Armenian Cities and Provinces: Mazda Pub
- Spencer, Jonathan. (1996). Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Alan Barnard, Jonathan Spencer ed.pp.535-539.London and NewYork: Routledge.
- Steffen, James. (2013).The cinema of Sergei parajanov.The University of Wisconsin Press. pp. 133-154
- Steffen, James (1995-96). parajanov's playful poetics: on the 'director's cut' of the color of pomegranates, Journal of Film and Video, Vol. 47, No. 4, International Film and Television, pp. 17-32
-Wainwright, Geoffrey, Westerfield, Tucker& Karen B. eds. (2005).The Oxford History of Christian worshipOxford University Press
سایت های خارجی :
- Khachatryan, Anna. (2015). Pomegranate, the Fruit of Armenia. From http://blog.wandelion.com/fruit-of-armenia